Nytt naturreservat i Askersunds kommun!

19

nov

Länsstyrelsen i Örebro län har i ett pressmeddelande presenterat fem nya naturreservat i länet och ett av dem ligger i Askersunds kommun. Det handlar om Borgaberget, 32 hektar naturskogsartad barrskog samt björk- och alsumpskogar. Här finns dessutom lövrika granskogar och hällmarker med tall. Borgaberget ligger 5 km sydväst om Askersund, knappt 2 km nordost om Dohnafors. 

Uppe på Borgaberget, strax söder om naturreservatet finns lämningarna efter en gammal fornborg. Från borgen har man vidsträckt utsikt över Tiveden. Länsstyrelsen planerar att utvidga naturreservatet, så att hela Borgaberget med fornborgen samt skogsområdet sydost om borgen kommer att ingå i reservatet.

I samband med att de nya naturreservaten presenterades utvidgades naturreservatet Kärramarken, som ligger cirka 16 km söder om Askersund, med 14 hektar kuperat område, som består av höglänt gammal tallskog och låglänta bergssidor med gran.

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda natur. Ett naturreservat kan bildas på statlig, privat eller kommunal mark genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen.

I och med Länsstyrelsens beslut om nya naturreservat skyddas nu totalt cirka 30 000 hektar i länet, varav knappt 26 000 hektar är produktiv skogsmark. Det innebär att cirka 3,5 procent av den produktiva skogsmarksarealen i Örebro län är skyddad.

/Lars-Ivar

Foto: Emil Pagstedt Andersson, Länsstyrelsen