Välkommen till Hammar!

05

sep

Hammar är en tätort i Askersunds kommun cirka 10 km sydöst om Askersund, strax öster om riksväg 50. Namnet kommer från kyrkbyn och kan översättas som stenig höjd/stenbacke och syftar på höjden där kyrkan ligger. Här finns fantastisk natur och Närkes största sandstrand Hargebaden, med hopptorn, klippor, restaurang, camping och utomhuspool med rutschkana. I Hammar kan du ta båten rakt ut i Vättern och Sveriges hemligaste skärgård. Med en enorm variation av natur kan du uppleva många naturnära äventyr!

Här kan du välja om du vill bo i villa eller lägenhet,  om du vill bo sjönära eller naturnära – eller kanske både och! I Hammar finns flera företag, stora och små, bland annat Hammars Glasåtervinning och Hammars Bryggeri. Skolan har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 5 samt fritidshem och är placerad i Hammars tätort. Med både riksväg 49 och 50 nära, samt Vätterns skärgård, tar du dig snabbt och enkelt dit du vill. Varför inte ta båten in till hamnen i Askersund och ät din favoritglass?
Hammar

Bo i Hammar

För dig som pendlar

Hammar – Askersund: 10 minuter
Hammar – Hallsberg: 30 minuter
Hammar – Örebro: 45 minuter
Hammar – Motala: 21 minuter
Hammar – Linköping: 1 timme

Skola, förskola och fritidshem
Hammar skola och förskola, Askersunds kommun 

Skolan har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 5 samt fritidshem och är placerad i Hammars tätort. Förskolan Lunnagården ligger bredvid den gamla Hammarshandeln och intill ett bostadsområde.

Historik
Hammar, bron

Hammars glasbruk grundadades 1854 av Daniel Danielsson och kom att betyda mycket för trakten. Vid den här tiden gick man ifrån keramik och träbuteljer och börjar använda glas i större utsträckning. Tack vare goda markförutsättningar och förbindelser växte glasbruket och blev en stor leverantör i Sverige, men lade ner verksamheten 1992.

Olyckan vid Stora Hammarsundet inträffade cirka 10 km söder om Askersund den 28 april 1828, då färjan över sundet stjälpte och 25 människor drunknade. Färjan avgick vid 18-tiden på kvällen från norra sidan av Stora Hammarsundet och var tungt lastad med folk som var på hemväg från marknaden i Askersund. Dessutom fanns på färjan boskap och åkdon. Innan man hunnit halvvägs brast färjelinan, varvid en oxe vid främre stäven föll överbord. Flera människor skyndade fram för att dra upp oxen, med följd att färjan fick slagsida och trycktes ner under vattenytan. Färjan sjönk ner i sundets vatten .11 personer kunde rädda sig upp i den medföljande båten. 17 andra räddades dels av ankommande båtar, dels genom att hänga sig fast vid de simmande kreaturen. 25 personer drunknade.

Fornlämningar
Sprida gravar samt ett gravfält från järnåldern samt två fornborgar är funna.

Hammars kyrka
Kyrkan i Hammar

Hammars kyrka är väldekorerad med antika föremål. Kyrkans inredning har bland annat en dopfunt i sten från 1100-talet och en storklocka i tornet från 1400-talet, vilket är en av Sveriges största bevarade medeltida kyrkklockor. Den romanska Hammarsmadonnan förvaras nu på Historiska museet i Stockholm. Kyrkan i empirstil invigdes 1827 och rymde ursprungligen 1350 personer. Den ersatte en medeltidskyrka som var rik på träskulpturer. Nuvarande kyrka ligger på en grusås, med en vidsträckt utsikt över Vättern och Tivedens skogar från kyrktrappan. Hammars församling har medeltida ursprung och har sedan dess utgjort ett eget pastorat.

För dig som vill fiska

Fiskevatten:
Hammar Vätterns norra skärgård. Fritt fiske med handredskap men för dragrodd och trollning krävs fiskekort.

Båtuthyrning:
Båtuthyrning finns vid Hargebadet, Husabergsudde, St Hammarsundet och Gästhamnen i Askersund.

Båtramper:
Gästhamnen Askersund och bakom glasbruket i Hammar.

Fiskekort:
Försäljning av fiskekort för trollning finns hos BeGe:s Sport i Askersund, tel: 0583-104 63

 

Den fantastiska naturen i naturreservaten
Vacker natur i Askersund

Mårsätter
När man närmar sig Mårsätter får man uppleva en av de märkligaste landskapsförändringarna i Närke: från att ha varit i ett öppet jordbrukslandskap hamnar man efter bara ett par hundra meter rakt in i ett vildmarksområde med gammelskog och trolska tjärnar. Mårsätter är ett vilt och bergigt gammelskogsområde i Tylöskogen, det skogsområde som binder samman Tiveden i väster och Kolmården i öster.

Från den lilla parkeringen går en väl skyltad, sju kilometer lång vandringsled runt i reservatet. Där finns också en kortare slinga på fyra kilometer. Bitvis är slingorna krävande för personer med nedsatt rörlighet. Stigen går skarpt upp mot de högsta punkterna Tosjöklint eller Mårsättersberget, varifrån man har fin utsikt över odlingslandskapet och Vättern i fjärran. Vandringen går på mossiga stigar genom tallskog och över lavrika hällmarker och smala sprickdalar.

I reservatet ligger de två näckrosprydda tjärnarna Tosjön och Svartgölen som svarta speglar i den gröna skogen. Det finns stora chanser att få se tjäder eller höra tofsmesens puttrande läte uppe i talltopparna. Bland växtlivet kan nämnas ovanliga arter som skogsklocka och orkidén grönvit nattviol. Flera hotade lavar och mossor har också påträffats i området. Några av dem är liten blekspik, grön sköldmossa, kandelabersvamp, gränsticka, korstecknad svampbagge.

Harge uddar
Reservatet ligger i ett storslaget landskap vid Vätterns strand. Det består av många små uddar som ligger helt öppet för Vätterns vindar och vågor. Här kan man uppleva dramatiska klippstränder och gamla hälltallmarker. De höga klipporna ger en härlig utsikt över Vättern och Vänneviken. Ute på de kala klipporna får man en känsla av att vara vid havet.

På bergskrönen och i strandbrynen växer låga, glesa, knotiga och vindpinade martallar. Men det finns även delar med gran, björk och asp. På hällmarkernas block och klippytor finns rikligt med lavar och mossor. Sällsynta mossor som späd hårgräsmossa, spindelmossa och kuddar av blåmossa växer på strandklipporna. Purpurknipprot, skogsknipprot, brudsporre, blodnäva, blåsippa, spåtistel och grusbräcka är arter som finns där kalkberggrunden ligger nära markytan. Ute på uddarna är det granitens varmt röda färg som lyser. I skrevor växer kattfot, getrams, backtimjan och blåklocka.

Kolla på fåglar!
Harge uddar, och särskilt den närliggande Klåvudden, är fina platser för att se sträckande sjöfåglar. Framför allt under våren ses bland annat ejder, sjöorre, svärta, strandskata och silvertärna. Det är arter som annars förknippas mest med öst- och västkusten. För att ha störst chans måste man vara på plats vid solens uppgång. Den sällskapliga småskraken är annars en karaktärsart vid Harge uddar.

Harge uddar är ett fint reservat under alla årstider så prova gärna att åka dit även på senhösten eller vintern. En stormig kväll i november kan Vätterns ansikte vara hotfullt men ändå lockande och friskt. En kristallklar februaridag då isen lagt sig i Viken visar sjön sig från sin bästa sida. Enstaka vågor kluckar mot klipporna och solen kan värma. Kalla vintrar fryser också Vättern till och erbjuder fantastisk skridskoåkning.

Leder
Från parkeringen löper en 2,5 kilometer lång markerad vandringsled runt i området. Bitvis är den krävande för personer med nedsatt rörlighet. Lättast är att gå direkt till Vänneviken. På Korpaberget finns ett vindskydd där utsikten över Vättern är fin och där man kan grilla korv eller söka skydd mot vinden.

Vägbeskrivning Skyltat från riksväg 50, strax söder om Stora Hammarsbron. Bra parkering, vindskydd och eldplatser finns.

I reservatet är det inte tillåtet att:
¤ ta med okopplad hund
¤ störa djurlivet
¤ göra upp eld annat än på anvisad plats
¤ bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
¤ plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor eller lavar
¤ cykla annat än på befintlig cykelväg ut till Vännevikens båthamn
¤ anordna snitslade spår
¤ sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande

Hargemarken
Naturreservatet Hargemarken ligger längs en klippig kuststräcka vid Vätterns nordöstra strand. Här finns hällmarkstallskogar med naturskogskaraktär och frodiga lövskogar. Området är ett unikt, stort och nästan helt oexploaterat vildmarksområde.

Hargemarken har en dramatisk topografi. Vätterns yta ligger på 89 m.ö.h. och de högsta bergen inom området når 175 m.ö.h. Under Yoldiahavets tid var stranden starkt exponerad. Det finns flera spår kvar från denna tid, särskilt längs den södra stranden. I en vik finns strandvallar som bildades när havets vågor slog mot stranden. Strandgrottan Fläskberget bildades också av vågornas erosion.

Gott om skalbaggar
I den strandnära skogen finns riktigt gamla tallar och en stor mängd död ved. Här trivs flera sällsynta skalbaggar som har svårt att överleva i våra produktionsskogar. Bland annat finns orangevingad kamklobagge, bronshjon och Thomsons trägnagare. Även i lövskogen och på gamla solexponerade aspar trivs många skalbaggar, som t.ex. björkblåoxe, asppraktbagge och stor stekelbock. På gamla sälgar kan man hitta spår efter den stora och metallglänsande myskbocken.

Lavar och mossor som gillar fukt
Den höga luftfuktigheten nära Vättern och den luckiga gamla skogen gör också att många mossor och lavar gynnas. Här kan du bland annat hitta skogsbäckmossa och ladlav. På träden finns gott om skägg- och tagellavar.

Unikt vildmarksområde
Hargemarken är ett stort och nästan helt oexploaterat vildmarksområde invid Vättern. Den omväxlande naturen lockar till äventyr. Stränderna i området är oftast klippiga, men det finns också några sandiga vikar. På många platser går det bra att bada. Reservatet bildades 2010 och parkering, stigar, information och andra anordningar är ännu inte helt färdigställda i området.

Det är förbjudet att:
¤ bortföra eller skada döda träd eller träddelar.

Verkanäset
Verkanäset ligger i en storslagen skärgårdsnatur med vacker utsikt över Vättern. Området kännetecknas av knotig och vindpinad tallskog och karga hällar med strandväxter som klarar den tuffa skärgårdsmiljön. Här har den vitkindade gåsen en av sina få häckningsplatser i länet.

Spåren efter människan
Närheten till vatten gjorde tidigt Hargeområdet intressant för människor. Människor har bott i trakten sedan järnåldern (ca 500 f Kr-1050 e Kr), kanske tidigare. Reservatsområdet har under de senaste århundradena bestått av skogsmark, med undantag för en mindre åker i områdets nordöstra del. Skogsmarken användes troligen för skogsbete till djuren och som ved- och virkesförråd. På senare tid har naturen fått sköta sig själv och skogen är nu cirka 120 år gammal.

Strandväxter som klarar en tuff miljö
Jorden i reservatet är väldigt näringsfattig. I tallskogen växer blåbärsris, vårbrodd och örnbräken, medan skvattram och skogsfräken trivs i fuktiga svackor. På strandnära klippor, där det finns mycket ljus och där fåglarnas spillning har en gödslande effekt på floran, växer gul fetknopp, kärleksört, backtimjan och bockrot. Den gula fetknoppen och kärleksörten sparar vätska i sina tjocka blad för att klara den tuffa miljön. Längs stränderna förekommer allmänt en bård av pors och viden.

Koloni av måsfåglar
I den bergiga skärgård som breder ut sig väster om Verkanäset häckar en koloni av måsfåglar. I denna koloni häckar några par vitkindade gäss, en liten, arktisk gåsart, som på senare tid etablerat sig i landet och bara finns på några få häckningsplatser i länet. Den vitkindade gåsen är snarlik kanadagåsen, men betydligt mindre.

Vägbeskrivning
Verkanäset ligger ca 15 km söder om Askersund. Åk riksväg 50 och tag av mot Hargebaden. Fortsätt vägen förbi badområdet ca 400 m och parkera på P-plats enligt kartan. Följ en mindre körväg till fots fram till reservatet.

I reservatet är det inte tillåtet att:
¤ skada döda eller levande träd
¤ göra upp eld

Information hämtad från Askersunds turist- och evenemangsbyrå, Länsstyrelsen, Wikipedia och Sven-Erik Linderot .

Länkar
Tomter: Hammarterrassen och Bastedalen
Information: Turist- och evenemangsbyrån i Askersund
Vandrarhem: Vätternterrassen
Hotell och konferens: Bastedalens herrgård
Mat och kiosk: Hargegrillen

 

Vill du också bo i Hammar? Kika in på www.askersund.se/flyttahit och hitta din drömtomt, eller hemnet.se för att se vilka villor som är till salu just nu. På Askersundsbostäders hemsida kan du dessutom ställa dig i kö för en lägenhet i Hammar.

 

Välkommen till Hammar!

Linda

 

Fler bilder från Hammar, Hammarterrassen och Bastedalen:

Hus i Hammar Hammarterrassen båtbrygga

Hus i Hammar

Hammarterrassen Bo vid vattnet

Hammarterrassen båthuset

Hammarterrassen Hammarterrassen utsikt

Hammarterrassen nytt hus

Hammarterrassen båthuset skylt Hammarterrassen klippor

Hammar, bostadsområde

Hammar, dekoration

Hammar, hus vid skärgården

Hammar, båtar

Hammar, segelbåt

Hammar, Harge

Hammar