Välkommen till Mariedamm!

28

sep

Mariedamm är en småort i Askersunds kommun belägen i södra delen av Lerbäcks socken, cirka två mil öster om Askersund. Här finns ett kapell och Trehörnings masugn, som är en av Sveriges bäst bevarade mulltimmerhyttor. I orten finns fotbollslaget Närkesberg/Mariedamm FF och fotbollsplanen Björkviksvallen. I samhället finns en kommunalt omskött badplats i sjön Skiren och aktivitetshuset Fritidsgården. Förskola, skola och fritidshem ligger i Rönneshytta, cirka en mil från Mariedamm. I denna natursköna miljö bor de flesta i villa.

Mariedamm, Askersunds kommun


För dig som pendlar

Mariedamm – Askersund: 2,2 mil
Mariedamm – Zinkgruvan:  7 kilometer
Mariedamm – Rönneshytta: 1,1 mil
Mariedamm – Hallsberg: 3 mil
Mariedamm – Örebro: 5,3 mil
Mariedamm – Stockholm: 23 mil
Mariedamm – Göteborg: 30 mil


Förskola, skola och fritidshem
Barnen åker skolskjuts till Rönneshytta skola med verksamheter från förskola till årskurs 5. På Rönneshytta skola går cirka 90 elever.

Rönneshytta skola

Rönneshytta förskola omges av en härlig natur med både skogar och sjöar som ger möjlighet till många rika naturupplevelser för både barn och personal. Naturen är en viktig del av verksamheten och förskolan arbetar mot en naturprofil, vilket innebär att de även har utepedagogik.

Rönneshytta skola arbetar aktivt med att alla ska känna sig trygga i skolan och få arbetsro på lektionerna för att höja förutsättningarna för eleverna att nå sina mål. På skolan arbetar de därför utifrån reglerna: Respektera dig själv, Respektera andra, Respektera all egendom. Rönneshytta skola har naturprofil med både skog och sjöar nära.

Rönneshytta förskola och skola deltar under åren 2015-2018 i projektet We move (in) Europe. Projektet genomförs inom EU:s utbytesprogram Erasmus + och temat för perioden är resande och transport – förr, nu och i framtiden. Deltagande förskolor/skolor kommer från Slovakien, Tjeckien, Italien, Sverige och Tyskland. Projektet kan följas genom bloggen ronneshytta.blogspot.com eller genom projektets officiella hemsida wemoveineurope.eu

Rönneshytta skolas fritidshem, Myrstacken, består av en avdelning med cirka 35 inskrivna barn och tre pedagoger. Vi samarbetar med förskola och skola och finns med barnen under nästa hela skoldagen.

Fritidshemmet erbjuder olika aktiviteter på eftermiddagen som till exempel idrott, slöjd och pyssel. Det finns också möjlighet att slappna av eller leka med kompisar. Här satsas på att ha roligt tillsammans och skapa en lustfylld fritid genom att erbjuda barnen olika aktiviteter ute och inne, med en mix av fantasi, teknik, kreativitet och rörelse.

Sjöängen, vår alldeles nya högstadieskola, ligger vid Alsens topp i centrala Askersund med verksamhet från årskurs 6-9. Här finns även konsthall, bibliotek, biograf och konsertsal.

Sjöängen, Askersunds kommun

Alléskolan i Hallsberg är Örebro läns största gymnasieskola med cirka 1500 elever. Alléskolan har Örebro läns bredaste utbud av så såväl yrkes- som högskoleförberedandeprogram. Läs mer här!

Alléskolan i Hallsberg


Trehörnings masugn
Mariedamm, masugn Mariedamm, masugn 2

Trehörnings masugn är länets enda bevarade mulltimmerhytta. Den byggdes 1636 och har använts för att tillverka järn i drygt 250 år. Den stod sedan oanvänd under många år och fick förfalla, men har restaurerats flera gånger under 1900-talet.

Bergsbruket har i hög grad präglat länets utveckling från 1100-talet fram till 1970-talet. Som mest har det funnits omkring 300 hyttor i länet. Av dessa finns idag endast ett fåtal hyttanläggningar bevarade. Hyttans övre del är klädd med trästockar som håller ihop ett lager jord medan den nedre delen är byggd av sten. I byggnadens mitt finns masugnspipan där malmen smältes till järn. Mulltimmerhyttan är en äldre typ av masugn som var vanlig långt in på 1800-talet. Trehörnings masugn är den enda bevarade mulltimmerhyttan i Örebro län och en av de få hyttor av denna typ som finns bevarade i hela Sverige.

Mariedamm, Trehörningens masugn, skylt

I drift fram till 1889
Trehörnings masugn anlades på 1630-talet och köptes 1648 av Louis de Geer. I masugnen tillverkades tackjärn som sedan fraktades till Godegårds bruk i Östergötland. Där arbetades tackjärnet om till stångjärn. Senare fraktades järnet till det intilliggande Mariedamms bruk. Båda dessa bruk ägdes av den kända brukssläkten de Geer fram till 1775, då de övergick i släkten Grills ägo. Liksom andra hyttor byggdes masugnen om kontinuerligt. 1781 genomfördes en omfattande reparation och den blev då den största och mest moderna masugnen inom Lerbäcks bergslag. Även under 1800-talet gjordes flera ombyggnader. 1888 köptes Mariedamms bruk tillsammans med Trehörnings masugn av Skyllbergs bruk AB. Året därpå lades verksamheten vid hyttan ned.

Räddad från förfall
Trehörnings masugn stod oanvänd och förföll under många år. Först efter det att en modell av hyttan ställts ut under industriutställningen i Göteborg 1923, vaknade intresset för anläggningen. Modellen finns idag på Tekniska museet i Stockholm. Hyttan restaurerades 1932 av Lerbäcks hembygdsförening och därefter har större restaureringar gjorts under 1960- och 1990-talen.

Förutom själva masugnen är flera andra av hyttområdets byggnader bevarade, bland annat vattenhjulet, slaggvarpen och två bodar byggda av slaggsten.
Mariedamm, stenhus

 

Mariedammsleden
Mariedammsleden är en vandringsled i lätt kuperad terräng på 4 km eller 9 km. Start och mål vid Trehörnings masugn. Vandringen bjuder på naturskön och kulturhistorisk miljö. Leden går genom delar av Lerbäcks Bergslag som är en av landets äldsta. Här bröts järnmalm redan på 1300-talet.
Mariedamm, Mariedammsleden

Markering och rastplatser
Leden är markerad med orange ringar runt träd och stolpar. Utmed leden finns fyra rastplatser. En vid Solberga äng med bord och bänk, en vid Runsala ek med bord och bänk, en vid Ängadammen med bänk och en vid sjön Trehörningen med vindskydd och eldplats. Grillplats och kaffestuga finns vid masugnen.

Sevärdheter
Under vandringen på Mariedammsleden bjuds naturskön och kulturhistorisk miljö. På leden passeras bland annat följande sevärdheter: Solberga äng med många sällsynta örter som vårlök, solvända, backklöver, vårfingerört, klase- och sommarfibbla, knöl- och backsmörblomma. Från ängens övre del har man fin utsikt. Runsala ravin med ovanliga växter och örter som strutbräken, trolldruva, lungört, vårört och myskmadra.


Naturreservatet Sörsjön

Naturreservatet Sörsjön bildades år 2014 och ligger i Askersunds kommun cirka 4 kilometer norr om Mariedamm. Reservatet består av den näringsrika sjön Sörsjön med intilliggande våtmark och omgivande blandskog.

Format av is och smältvatten
Sörsjön ligger i en dödisgrop i den mäktiga Hallsbergsåsen. Både åsen och dödisgropen bildades i samband med vår senaste istid. Dödisgropen är lämningarna efter ett större isblock som bäddats in i grus och sand innan det smälte och lämnade en grop efter sig. Hallsbergsåsen bildades liksom andra grusåsar av det lösa grusmaterial som isens smältvatten förde med sig. Sjön omges av flera åsryggar och här finns fler källor som rinner upp både i och runt sjön.

Variationsrikedom och okänd kalkförekomst
Sjön omges av en stor variation av olika naturtyper, från sumplövskogar, gungflyn och vassbälden till torrare blandskogar. Här och var hittar man kalkgynnade växter, som blodnäva, korallrot, kärrbräken och gullpudra. Vilket är lite märkligt eftersom någon kalksten hittills aldrig hittats i området. Bergrunden verkar främst bestå av sur metavulkanit, men den kalkpräglade floran tyder på att det finns en okänd förekomst av urkalk i närheten av Sörsjön.

Rikkärr med käppkrokmossa
De för området kanske mest intressanta arterna växer i och omkring Sörsjökärret, nämligen käppkrokmossa och vippstar, båda typiska rikkärrsarter. Det vill säga växter som till skillnad från många andra arter tål de näringsfattiga men samtidigt mineralrika förhållanden som råder i ett rikkärr.


Runsala
Vårblommor och utsikt, en djup ravin, lövträd och gamla betesmarker – Runsala bjuder på omväxlande vandring i ett idylliskt och naturskönt kulturlandskap. Naturreservatet består av gamla ängs- och hagmarker, frodig lövskog och den djupa Runsala ravin. Sidinnehåll 1Vandringsleden Mariedammsleden passerar genom hela området.

Ädla lövträd
Lövskogen med bland annat ek, lönn och asp har utvecklats fritt under lång tid och här finns gott om liggande döda stammar och grenar. Den förmultnande veden är ett eldorado för sällsynta svampar, till exempel kandelabersvamp som växer på kraftigt rötad aspved.

Blomprakt
Runsala ravin är en fin plats att möta våren på. Här växer gott om både vanliga och mer sällsynta örter som bedårar med sin blomning under trädens skira grönska. Längre söderut i reservatet finns Solberga äng där du på försommaren kan hitta ängsväxter som föredrar torra och varma backar. Solvända är en liten lågväxt ört som vänder sin blomma efter solens strålar. Blir det mulet, slår hon ihop sina kronblad. Från ängens övre del har du en vid utsikt över landskapet mot öster.

Gamla hem
I reservatets nordvästra del finns det rester av flera torp som ligger vid gammal åkermark som numera blivit betesängar. Idag återstår endast husgrunder, men två av torpen var bebodda ännu på 1950- och 1960-talet. Betesmarken har blivit känd för sina intressanta svampar. Scharlakansröd vaxskivling, med en färgprakt som gör den svår att missa, trivs i betade marker, gärna i närheten av ekar. Det är en god matsvamp som har blivit allt ovanligare i takt med att de betade hagmarkerna minskar. Trots den goda smaken bör svampen lämnas ifred så att den kan sprida sina sporer. När du vandrar i den här delen av reservatet ska du inte heller missa den mäktiga Runsalaeken med ett midjemått på mer än fem meter.


Känner du till järnvägsolyckan i Mariedamm?
Järnvägsolyckan strax söder om Mariedamm inträffade på morgonen den 28 oktober 1950 på järnvägssträckan mellan Mjölby och Hallsberg, när en rälsbuss i full fart körde in i ett stillastående persontåg. Nio personer omkom och 13 skadades.

Olyckan är en av de minst ihågkomna av de större järnvägsolyckorna i Sverige. Bidragande kan ha varit att nyheten om olyckan överskuggades av nyheten om kung Gustaf V:s bortgång dagen därefter.


Mariedamms samhällsråd

Mariedamms Samhällsråd är en ideell förening som är öppen för samhällets alla innevånare, men även för andra som vill vara delaktiga i gemenskapen. Du kommer i kontakt med dem genom att mejla till info@mariedamm.se.

Föreningen driver flera kamratcirklar i föreningslokalen Skirsjögården och anordnar aktiviteter. Sommartid har Kaffestugan vid Trehörnings Masugn öppen under helgerna.

Så här skriver Mariedamms samhällsråd på sin hemsida:
”Välkomna att besöka oss, gå Mariedammsleden, bada i Skiren, besök den restaurerade Trehörnings Masugn eller gå med i någon av våra kamratcirklar”.
Mariedamm, Kaffestugan

 

Informationen är hämtad från Region Örebro, Wikipedia, Länstyrelsen och Turist- och evenemangsbyrån i Askersund.

 

Länkar

http://www.mariedamm.se
Kommunalt ägda villatomter i Mariedamm
Askersunds turist- och evenemangsbyrå
Hemnet 


Vill du också bo i Mariedamm? Kika in på länkarna ovan och hitta ditt drömhus, eller kanske en tomt med rätt läge för dig. Du är alltid välkommen att höra av dig till mig om du har frågor. Telefon: 0853-810 23, eller e-post: linda.stenmark@askersund.se.

Välkommen hit!

/Linda

 

Fler bilder från Mariedamm:

Mariedamm, badplatsen vid Skiren

Mariedamm, fritidsgård

Mariedamm, lekplats

Mariedamm, stenhus 2

Mariedamm, hus vid vatten 2

Mariedamm